Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer:de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand:een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Dag: kalenderdag;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

G.M. Janson, h.o.d.n. Belle & Beau

Vestigings- & bezoekadres:

Engstraat 13

5256 BD Heusden

Telefoonnummer: 0416-661650

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:30 uur, zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur en zondag van 13:00 uur tot 17:00 uur.

E-mailadres:info@belleenbeau.nl

KvK-nummer: 68267843

BTW-identificatienummer: NL857367948B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Belle & Beau en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Belle & Beau en consument.

– Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

– Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

– Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

– Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

– Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Belle & Beau gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.  Denk eraan dat de kleuren in werkelijkheid anders kunnen zijn da op de afbeelding wordt weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

– Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van aflevering;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 7. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 8. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

Artikel 5 – De overeenkomst

– De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

– Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

– Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

– De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. – De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
 2. informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
 3. toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
 4. meesturen:
  1. – het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument
  2. met klachten terecht kan;
  3. – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  4. herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
  5. het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  6. – de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  7. – de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
  8. ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
  9. uitvoering der overeenkomst;
  10. – de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst

Artikel 6 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 – Betaling

Alle orders dienen vooraf te worden betaald. Dit kan op twee manieren. 

1. Betalen rechtstreeks vanaf onze site met iDEAL;

2. Betalen via een overboeking op onze bankrekening: NL83RABO0153299398t.n.v. Belle & Beau te Heusden. Vergeet niet uw ORDERNUMMER erbij te vermelden! De betaling moet binnen 7 dagen na de orderdatum zijn ontvangen. Indien uw betaling uitblijft zal de order worden geannuleerd.

Artikel 8 – Klantenkaart & korting

– Bij besteding van iedere euro ontvangt u een punt op uw klantenkaart, met uitzondering van aankopen die in de uitverkoop zijn, die door Belle & Beau wordt bijgehouden in de winkel. Bij 250 punten ontvangt u bij uw volgende aankoop een korting van €12,50. Over de verzendkosten en, indien van toepassing,
het deel van de bestelling, welke met een waardebon van Belle & Beau is voldaan worden 
geen punten uitgegeven. Meer informatie over onze klantenkaart vindt u op onze website
onder informatie > klantenkaart.

– De punten worden automatisch berekend en (binnen 14 dagen na ontvangst van de 
bestelling) na het verstrijken van de retourtermijn op uw klantenkaart geplaatst. De klantenkaart wordt bijgehouden in de winkel. Uw saldo kunt u opvragen door te bellen of een mailtje te sturen.

– Een klantenkaart of een waardebon van Belle & Beau is niet inwisselbaar voor contanten,
restitutie is niet mogelijk.

– De klantenkaart van onze website www.belleenbeaul.nl en onze reguliere winkel zijn uitwisselbaar.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

– Belle & Beau zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

– Omdat onze voorraad gelijk is aan de voorraad van onze stenen winkel kan het gebeuren dat het door u bestelde artikel toch niet leverbaar is. In dat geval nemen wij z.s.m. contact met u op en krijgt u uw geld direct retour als u al betaald heeft.

– Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt.

– Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 6 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Belle & Beau geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken ( bijvoorbeeld wanneer een product niet op voorraad is). Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één week nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

– In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Belle & Beau het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 10 – Verzenden en verzendkosten

Alle orders (mits compleet/voorradig) worden van maandag t/m vrijdag verstuurd zodra uw betaling is ontvangen. Wij verzenden niet op zaterdag en zondag. Orders worden pas verstuurd als deze compleet zijn, dus indien van uw bestelling een artikel nog niet geleverd is, zal worden gewacht totdat dit artikel ook geleverd is voordat tot verzending wordt overgegaan tenzij u een keer extra porto wilt betalen om alvast een gedeelte te ontvangen en als het restant geleverd is de rest. U kunt ons dit per mail laten weten, wij maken dan een factuur aan voor de extra porto.

Verzendkosten

Verzending gebeurt via PostNL als brievenbuspakje. Belle & Beau is niet aansprakelijk voor schade of verlies tijdens transport door PostNL, maar wij ontvangen wel graag bericht indien zich hier problemen voordoen. Het vaste verzendtarief voor verzenden binnen Nederland is 3,95 euro. bij bestellingen vanaf €40,00 worden er geen verzendkosten berekend. Bij korting van 70% of hoger wordt er €4,95 verzendkosten in rekening gebracht. Mocht u voor meer dan €40,00 bestellen en vervolgens enkele items retour zenden, waardoor het oorspronkelijke bestelbedrag lager is dan €40,00, dan zullen wij de verzendkosten van €3,95 verrekenen met het terug te betalen bedrag. Het tarief voor DUITSLAND of BELGIE = 7,50 euro. Verzendkosten naar andere landen binnen en buiten de EU zijn afgeleid van de PostNL tarieven voor verzekerd transport. Alle zendingen buiten Nederland worden verstuurd via PostNL en de lokale partnerbedrijven waar zij gebruik van maken.

Artikel 11 – Retourneren van orders/ruilen

M.u.v. artikelen die met 40% of meer korting zijn gekocht OF artikelen die speciaal voor de consument zijn besteld kunnen alle artikelen (mits in de oorspronkelijke staat met alle labels eraan bevestigd) geruild of geretourneerd worden binnen 14 dagen na ontvangst. Indien u wilt ruilen stuurt u ons een e-mail met daarin uw naam, ordernummer en de betreffende artikelen die u retour wilt sturen, tevens kunt u daarbij aangeven wat u hiervoor eventueel in de plaats wilt ontvangen. U ontvangt dan van ons op werkdagen z.s.m. informatie over de verdere afhandeling. De kosten van retourneren komen voor rekening van de consument.

LET OP: Belle & Beau crediteert retouren in de vorm van een tegoed. Wij storten geen geld terug omdat dit in het verleden aanleiding vormde veel meer artikelen te bestellen dan gewenst om vervolgens een groot deel weer terug te sturen hetgeen een te grote belasting was voor de beschikbare voorraad. Belle & Beau is geen postorderbedrijf met weinig artikelen in grote oplages, maar een boetiek met een uitgebreide collectie in kleine oplages. Daarnaast beschikken wij over een winkel waar u tijdens openingstijden van harte welkom bent om alle artikelen te voelen, bekijken en te passen. De mogelijkheid om via internet te bestellen is een service voor u als consument om reistijd en benzinegeld uit te sparen en buiten de openingstijden bij ons terecht te kunnen en elke bestelling moet ook als zodanig worden bezien. Wanneer u twijfelt aan de pasvorm, combinatiemogelijkheden of maat, adviseren we u hierin graag, zodat het risico op een miskoop wordt gereduceerd.

Artikel 12 – Order herroepen, manco’s en klachten

U kunt uw order kosteloos herroepen binnen 14 dagen nadat u heeft besteld via een mailtje naar info@belleenbeau.nlmet vermelding van het ordernummer. Indien u dit op een later moment doet is Belle & Beau gerechtigd u 10% van het orderbedrag in rekening te brengen als tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de behandeling van uw order. Indien u annuleert nadat u al heeft betaald, wordt het betaalde (minus eventuele annuleringskosten) binnen 30 dagen teruggestort.

Belle & Beau doet haar uiterste best om alle artikelen te controleren, mocht evenwel een artikel manco’s vertonen of heeft u een andere klacht, vernemen we dit graag z.s.m. per mail: info@belleenbeau.nl. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie. 

Houdt u er rekening mee dat kleding bij verkeerd gebruik/wassen snel klachten zullen geven welke niet onder de garantie vallen. Kinderen zijn speels, ze kruipen en klimmen en trekken aan kleding tijdens het spelen waartegen niet alle kleding en schoenen even goed bestand zijn. Ritsen en knopen zijn dusdanig sjor-gevoelig dat deze op voorhand zijn uitgesloten van garantie tenzij sprake is van een fabricagefout wat direct na ingebruik name zal blijken.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Belle & Beau en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ontdek onze nieuwste items